ครม.เคาะลดค่าธรรมเนียมโอน-จดจำนองอสังหาฯ ของ”ธนาคารที่ดิน”เหลือ 0.01%

7304

ครม.เห็นชอบลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในการโอนและการจำนองอสังหาริมทรัพย์ของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เหลือ 0.01% คาดรัฐสูญรายได้กว่า 14 ล้านกว่า

  นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ในวันนี้ว่า ที่ประชุมครม. มีมติอนุมัติร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน สำหรับกรณีการโอนและการจำนองอสังหาริมทรัพย์ในภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

  โดยกำหนดให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในการโอนจากปัจจุบันเรียกเก็บ 2% และการจำนองอสังหาริมทรัพย์ จากอัตรา 1% เหลือ 0.01% ตามราคาประเมินทุนทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2563 – 7 มิถุนายน 2565

  ทั้งนี้ เป็นการขยายกรอบระยะเวลาการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมาย เกี่ยวกับการจดทะเบียนโอนและการจำนองอสังหาริมทรัพย์ในการบริหารจัดการธนาคารที่ดินของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) กรณีเจ้าของที่ดินโอนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (บจธ.) เพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ และ บจธ. โอนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่เกษตรกรหรือผู้ยากจน

  รวมทั้งการจำนองอสังหาริมทรัพย์ที่ บจธ. เป็นผู้รับจำนองจากเกษตรกรหรือผู้ยากจนในส่วนที่ผู้ขอจดทะเบียนมีหน้าที่ต้องชำระ เพื่อลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ซึ่งได้เคยออกประกาศแล้ว 2 ครั้ง โดยประกาศครั้งที่ 2 จะสิ้นสุดในวันที่ 8 มิถุนายน 2563

Advertisement

  ทั้งนี้ จากการประมาณการสูญเสียรายได้ของรัฐที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 63-65 นั้น คาดว่าจะทำให้สูญรายได้ 14,126,450 บาท จากโครงการต่างๆ แต่จะช่วยทำให้เกษตรกรและผู้ยากจนมีที่ดินทำกินในเชิงเกษตรกรรม แก้ปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินของเกษตรกรและผู้ยากจน ป้องกันปัญหาการกระจุกตัวของที่ดินไปสู่นายทุนหรือผู้ถือครองที่ดินรายใหญ่ ซึ่งจะนำไปสู่การกระจายการถือครองที่ดินที่เป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำด้านที่ดินอีกด้วย

ที่มา : www.efinancethai.com

Advertisement
คอนโดราม, Niche MONO รามคำแหง
คอนโดราม, Niche MONO รามคำแหง
คอนโดราม, Niche MONO รามคำแหง