ไนท์แฟรงค์ประเทศไทยเผยตลาดคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร ณ ไตรมาส 2 ปี 2563

2135
คอนโด ไตรมาส2 ปี 2563

นางสาวริษิณี สาริกบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและที่ปรึกษา บริษัท ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า ตลาดคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร ณ ไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2563 มีจำนวนคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่ทั้งสิ้น 4,022 หน่วย จำนวนหน่วยเปิดขายใหม่ลดลงในอัตราร้อยละ 73.2 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ของปีก่อนหน้า โดยที่อุปทานคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่จำนวน 14,988 หน่วย และลดลงในอัตราร้อยละ 35.6 หากเทียบกับไตรมาสแรกของปีนี้ อุปทานคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่ในไตรมาสแรกของปีนี้อยู่ที่ 6,246 หน่วย

คอนโดมิเนียมที่เปิดขายใหม่ในไตรมาสที่ 2 ปี พ.ศ. 2563 ส่วนใหญ่เป็นคอนโดมิเนียมระดับเกรดซี ที่มีระดับราคาขายต่ำกว่าตารางเมตรละ 80,000 บาท คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 71 รองลงมาได้แก่คอนโดมิเนียมระดับเกรดบี ที่มีระดับราคาขายอยู่ระหว่างตารางเมตรละ 80,000 – 100,000  บาท คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 29 และไม่มีคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่ที่มีระดับราคาขายสูงกว่า 100,000 บาท ต่อ ตารางเมตร  หากพิจารณาในแง่สถานที่ตั้งพบว่าคอนโดมิเนียมที่เปิดขายใหม่ส่วนใหญ่มีตั้งอยู่บริเวณชานเมืองกรุงเทพมหานคร คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 75 รองลงมาได้แก่คอนโดมิเนียมที่มีสถานที่ตั้งอยู่บริเวณรอบเขตศูนย์กลางธุรกิจ (City Fringe) คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 25 ไม่พบคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่ในบริเวณศูนย์กลางธุรกิจ (CBD)

ในส่วนของอุปสงค์ช่วงไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2563 เป็นช่วงที่ตลาดคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่ในกรุงเทพมหานครได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงมากกว่าไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2563 จากการระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ หรือ โควิด-19 ส่งผลให้กำลังซื้อลดลงอย่างชัดเจนในโครงการคอนโดมิเนียมที่เปิดขายใหม่ในไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2563 โดยจำนวนหน่วยขายได้ใหม่มีเพียง 581 หน่วย จากอุปทานที่เปิดขายใหม่จำนวนทั้งสิ้น 4,022 หน่วย ซึ่งเป็นอัตราการขายที่ต่ำที่สุดในรอบ 10 ปี

ในส่วนของราคาเสนอขายของคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร ณ ไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2563 ปรับตัวลดลงในทุกพื้นที่ จากไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2563 และปีก่อนหน้าโดยราคาเสนอขายคอนโดมิเนียมในบริเวณศูนย์กลางธุรกิจอยู่ที่ 267,000 บาท ต่อ ตารางเมตร ปรับตัวลดลงในอัตราร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 โดยราคาเสนอขายอยู่ที่ 268,300 บาท ต่อ ตารางเมตร ราคาเสนอขายคอนโดมิเนียมในบริเวณรอบเขตศูนย์กลางธุรกิจ (City Fringe) อยู่ที่ 147,356 บาท ต่อ ตารางเมตร ปรับตัวลดลงในอัตราร้อยละ 1.5 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้ว โดยราคาเสนอขายอยู่ที่ 149,600 บาท ต่อ ตารางเมตร ส่วนราคาเสนอขายของคอนโดมิเนียมในบริเวณชานเมืองกรุงเทพมหานครอยู่ที่ 80,000 บาท ต่อ ตารางเมตร ปรับตัวลดลงในอัตราร้อยละ 1.4 หากเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า โดยราคาเสนอขายอยู่ที่ 81,150 บาท ต่อ ตารางเมตร ราคาซื้อขายจริงอาจมีราคาต่ำกว่าราคาเสนอขายเฉลี่ยในอัตราร้อยละ 7 – 10 หรือ มากกว่าครึ่งขึ้นอยู่กับแคมเปญ โปรโมชั่น ที่จัดให้มีแตกต่างกันไปของแต่ละโครงการ

นางสาวริษิณี ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดคอนโดมิเนียมในกรุงเทพฯว่า ทิศทางตลาดคอนโดมิเนียมยังมีความท้าทายอยู่มาก ถึงแม้ว่าปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะมีแนวโน้มดีขึ้น และผู้ประกอบการได้เริ่มหันมาเปิดขายคอนโดมิเนียมโครงการใหม่ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมา คาดว่าในระยะเวลา 6 เดือนที่เหลืออยู่ของปีนี้ ผู้ประกอบการจะเริ่มกลับมาเปิดขายคอนโดมิเนียมโครงการใหม่ และคาดว่าในช่วงครึ่งปีหลังน่าจะมีอุปทานใหม่คอนโดมิเนียมอยู่ที่ประมาณ 15,000 – 20,000 หน่วย และคาดว่าจำนวนหน่วยเปิดขายใหม่ของคอนโดมิเนียมในปีนี้จะมีประมาณ 25,000 – 30,000 หน่วย โดยหน่วยเปิดขายใหม่จะเป็นคอนโดมิเนียมที่มีระดับราคาขายต่อหน่วยอยู่ที่ประมาณ 1.5 – 3 ล้านบาท ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความต้องการมากที่สุด หรือระดับราคาขายต่อตารางเมตรอยู่ระหว่าง 60,000 – 80,000 บาท ต่อ ตารางเมตร และกลุ่มผู้ซื้อคือ ผู้ที่ซื้อเพื่ออยู่อาศัยจริง (Real Demand) และอาจมีนักลงทุนบ้าง

Advertisement
Advertisement
คอนโดราม, Niche MONO รามคำแหง
คอนโดราม, Niche MONO รามคำแหง
คอนโดราม, Niche MONO รามคำแหง