มท.1ลงนาม“ลดค่าธรรมเนียม” โอน-จำนองอสังหาถึงสิ้นปี63

1878

รมว.มหาดไทย ลงนามลดค่าธรรมเนียมโอน-จดจำนอง อสังหาริมทรัพย์ ถึง 24 ธ.ค.63 ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เฟส2 หนุนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ บรรเทาภาระให้ประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย (มท.) เปิดเผยวานนี้ (3 พ.ย.)

ว่า ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในเรื่องอสังหาริมทรัพย์ ล่าสุด พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมาย ว่าด้วยอาคารชุด กรณีห้องชุด ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด และเรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่ดินพร้อมอาคาร ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดแล้ว

อธิบดีกรมที่ดิน กล่าวต่อว่า ประกาศทั้ง 2 ฉบับ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 22 ต.ค.62 ที่ผ่านมา เห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังเรื่อง มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562 ระยะที่ 2 เพื่อลดค่าธรรมเนียมสำหรับสนับสนุนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ และบรรเทาภาระให้แก่ประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ถึงวันที่ 24 ธ.ค.63

โดยกำหนดหลักเกณฑ์ ดังนี้

Advertisement
  1. ค่าธรรมเนียมการโอน การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์หรือห้องชุด ราคาซื้อขายไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหน่วย ได้รับลดค่าธรรมเนียมจากร้อยละ 2 ของราคาประเมินทุนทรัพย์ เหลือร้อยละ 0.01 ของราคาประเมินทุนทรัพย์ หากราคาซื้อขายเกินกว่า 3 ล้านบาท ไม่ได้รับลดค่าธรรมเนียม
  2. ค่าธรรมเนียมการจำนอง อันเนื่องมาจากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์หรือห้องชุดซึ่งได้รับลดค่าธรรมเนียมตามมาตรการนี้ และต้องจดทะเบียนจำนองพร้อมกับการโอนในคราวเดียวกันเท่านั้น วงเงินจำนองไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหน่วย ได้รับลดค่าธรรมเนียมจากร้อยละ 1 ของวงเงินจำนองเหลือร้อยละ 0.01 ของวงเงินจำนอง หากวงเงินจำนองเกินกว่า 3 ล้านบาท ไม่ได้รับลดค่าธรรมเนียม

“ผู้ขายต้องเป็นผู้จัดสรรที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดินหรือที่ดำเนินการจัดสรรที่ดินโดยทางราชการหรือองค์การของรัฐบาลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ทำการจัดสรรที่ดินตามกฎหมาย หรือผู้ประกอบการที่ขอจดทะเบียนอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด และผู้ซื้อต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยเท่านั้น ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย.62 ถึงวันที่ 24 ธ.ค.63” อธิบดีกรมที่ดิน ระบุ

ที่มา : www.bangkokbiznews.com

Advertisement
คอนโดราม, Niche MONO รามคำแหง
คอนโดราม, Niche MONO รามคำแหง
คอนโดราม, Niche MONO รามคำแหง