ในปี 2564 เราต้องจ่าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เท่าไร

4719

รัฐบาลประกาศมีมติลดอัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2564 นี้ 90% โดยจะจัดเก็บเพียง 10% ของอัตราการจัดเก็บภาษีจริง ตั้งแต่ภาษีประเภทการเกษตร ที่อยู่อาศัย การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมอื่นๆ และที่ดินรกร้างว่างเปล่า

การเก็บภาษีที่ดินปี 2564

วิธีการคิดอัตราการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดูได้ที่นี่

ประเภทที่ดินเพื่อการเกษตร หรือเกษตรกรรม

ถ้าเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดา 3 ปีแรก ตั้งแต่ปี 2563 – 2565 จะได้รับการยกเว้นการเก็บภาษี แต่หากเจ้าของเป็นนิติบุคคล จะต้องเสียภาษีในอัตรา 0.01% เช่น หากทรัพย์สินมีมูลค่า 5 ล้านบาท จะคิดเป็นค่าภาษี 500 บาท แต่ในปี 2564 จะจ่ายเพียง 50 บาท

ประเภทที่อยู่อาศัย

บ้านหลังหลัก

เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าเป็นบุคคลธรรมดาและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน จะได้รับยกเว้นมูลค่าฐานภาษีไม่เกิน 50 ล้านบาท กรณีที่เป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน จะได้รับยกเว้นมูลค่าฐานภาษีไม่เกิน 10 ล้านบาท

Advertisement

บ้านหลังอื่น

หากมูลค่าของทรัพย์สิน 5 ล้านบาท จะเสียภาษีในอัตรา 0.02% คิดเป็นค่าภาษี 1,000 บาท ในปี 2564 จะจ่ายเพียง 100 บาท

ประเภทเชิงพาณิชย์หรือที่ดินรกร้างว่างเปล่า

กรณีที่ใช้ประโยชน์ประกอบการพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรม หรือเป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่า ต้องเสียภาษีเริ่มต้น 0.3% โดยหากมูลค่าทรัพย์สินอยู่ที่ 5 ล้านบาท คิดเป็นค่าภาษี 15,000 บาท ในปี 2564 จะจ่ายเพียง 1,500 บาท

Advertisement
คอนโดราม, Niche MONO รามคำแหง
คอนโดราม, Niche MONO รามคำแหง
คอนโดราม, Niche MONO รามคำแหง