10 ปีพื้นที่ว่างในกทม.ลดลง 45.5 ตร.กม

1147

กองนโยบายและแผนงาน สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยข้อมูลพื้นที่ว่างเปล่าในกรุงเทพจากการสำรวจในปี 2558 ลดลง 45.5 ตารางกิโลเมตร เปรียบเทียบกับ 2549 ซึ่งมีพื้นที่ว่างเปล่าทั้งสิ้น 166.10 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 11 ของพื้นที่ทั้งหมด พบว่าพื้นที่ว่างเปล่าลดลงเหลือ 120.51 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 7.7 ของพื้นที่ทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร โดยพื้นที่ที่มีอัตราการลดลงของพื้นที่ว่างเปล่ามากที่สุด ได้แก่ เขตภาษีเจริญ ลดลงร้อยละ 77.35 ของพื้นที่ว่างเปล่าทั้งหมด เนื่องจากเป็นเขตที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและที่พักอาศัยมาก เขตที่มีอัตราการลดลงของพื้นที่ว่างเปล่าน้อยที่สุดได้แก่ เขตราชเทวี ลดลงร้อยละ 4.54 ของพื้นที่ว่างเปล่าทั้งหมด สาเหตุหลักน่าจะมาจากพื้นที่ว่างเปล่าในเขตนี้เดิมก็แทบจะไม่มีเหลือยู่เเล้ว อีกทั้งมูลค่าที่ดินในเขตนี้สูงจนยากที่จะมานำพัฒนาหรือใช้ในกิจการประโยชน์ต่างๆ

Department of City Planning revealed that available space in Bangkok as of 2015 decreased 45.5 sq km, compared with ten years ago. In 2006, Bangkok had available space total 166.10 sq km or 11 per cent of total area in Bangkok. But, the available space fell to 120.51 sq km in 2015 or 7.7 percent of total space in Bangkok. It also revealed that Phasi Charoen District had seen the sharpest plunge of available space 77% of total available space. While, the lowest decrease is found in Ratchathewi District as there were no lots of available space since the past and soaring in land price in this district is restricted to new development plan.

Source: http://www.dailynews.co.th/bangkok/501171

 

Advertisement
คอนโดราม, Niche MONO รามคำแหง
คอนโดราม, Niche MONO รามคำแหง
คอนโดราม, Niche MONO รามคำแหง