ปรับผังเมือง แม่สอด รับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

901

อำเภอแม่สอด เร่งพัฒนาความพร้อมรอบด้านในพื้นที่รองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดตามนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะการวางผังเมือง ด้านหอการค้าจังหวัดตาก ขอคงพื้นที่พาณิชยกรรมให้ผู้ประกอบการท้องถิ่น ขณะที่โยธาฯเร่งประเมินการปรับผังใหม่ให้มีความเหมาะสมก่อนอนุมัติจริง ใช้พื้นที่ให้คุ้มค่าเน้นการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน รองรับการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด-ประตูหน้าด่านอาเซียน

นายปรีชา ใจเพชร นายอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด เพราะมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดด โดยภาพรวมจะมีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ 12 แห่งในประเทศไทย ซึ่งอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นับได้ว่าเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนำร่องอันดับ 1 ใน 5 ของประเทศไทย และกำหนดให้อำเภอแม่สอด จำนวน 8 ตำบล คือ ตำบลแม่สอด ตำบลมหาวัน ตำบลแม่กุ ตำบลพระธาตุผาแดง ตำบล แม่ตาว ตำบลท่าสายลวด ตำบลแม่ปะและตำบลแม่กาษา ให้เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จึงต้องเร่งพัฒนาทุกรูปแบบให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตอนนี้หน่วยงานจากจังหวัดต่างๆติดต่อเข้ามาศึกษาระบบวิธีการบริหารงานของอำเภอแม่สอด ในเรื่องการบริหารในด้านอุตสาหกรรมเป็นหลัก

สิ่งที่ต้องดำเนินการ คือ การปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองแม่สอด ที่มีหน่วยงานสำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก ดำเนินการรับผิดชอบ ก่อนหน้านี้ ได้มีการขอปรับเปลี่ยนผังเมืองรวมเมืองแม่สอดโดยตลอด เนื่องจากเดิมที่พื้นที่จะจัดเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่เป็นส่วนของพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)โดยส่วนใหญ่ ซึ่งยังไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจของเขตการค้าเศรษฐกิจรอยต่อเมืองชายแดน เนื่องจากการจะเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ต้องมีความพร้อมที่จะสามารถรองรับการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น ที่จะขยายตัวในวงกว้างขอปรับพื้นที่สีเขียวเป็นพื้นที่อุตฯ

ขณะนี้ได้มีการดำเนินการขอปรับพื้นที่สีเขียวบางส่วน ให้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมเรียบร้อยแล้ว ที่ยังรอการผลักดัน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันจะส่งผลให้การเติบโตของเศรษฐกิจเป็นไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้งมีการปรับพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมบางส่วน ให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) และออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดน,วางผังโซนนิ่งการใช้ประโยชน์ที่ดิน,วางระบบสาธารณูปโภค และออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาต่างๆ เพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจที่เติบโตได้อย่างรวดเร็ว โดยจะมีการดำเนินการในเร็วๆ นี้

ทั้งนี้จากการประสานงานกับสำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก ซึ่งได้มีการศึกษาข้อมูลการวางผังเพื่อพัฒนาพื้นที่ประตู การค้า เพื่อเป็นการเชื่อมโยงประเทศในภูมิภาคอาเซียนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งการแก้ไขปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองแม่สอดให้สอดคล้องกับทิศทางของการขยายตัวในด้านการอยู่อาศัย การค้า การลงทุน การอุตสาหกรรม และโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอำเภอแม่สอดที่ต้องสามารถรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในพื้นที่รอยต่อเมืองชายแดนได้ในระยะยาวได้แนะอนุรักษ์พื้นที่พาณิชยกรรม

Advertisement

ด้านนายประเสริฐ จึงกิจรุ่งโรจน์ เลขาธิการ หอการค้าจังหวัดตาก กล่าวว่า การปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองแม่สอดที่ยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการ โดยภาพรวมเบื้องต้นของผังเมืองแม่สอดมีความเหมาะสมกับพื้นที่ของอำเภอแม่สอด แต่ก็เป็นเรื่องที่ยากในการดำเนินการ ซึ่งหากสามารถดำเนินการได้จริงอันจะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของอำเภอแม่สอดโดยตรง และสามารถที่จะรองรับการขยายตัวของเมืองในระยะยาวได้ ขณะที่ภาคเอกชนที่ยังหวั่นต่อการปรับปรุงผังเมืองที่เคยอยู่ในช่วงสุญญากาศผ่านมากว่า 5 ปี โดยได้มีการประสานงานกับสำนักโยธาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการคงพื้นที่อุตสาหกรรมไว้ อีกทั้งอยากให้มีการอนุรักษ์พื้นที่การประกอบกิจการ พาณิชยกรรมไว้

กระทั่งสำนักโยธาธิการและผังเมือง ได้มีการกำหนดพื้นที่การประกอบกิจการพาณิชยกรรมให้กลับเข้ามาอยู่ในพื้นที่ของอำเภอแม่สอด ซึ่งจะเป็นผลให้พื้นที่การค้าเดิมที่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจ ทำให้การค้าในอำเภอแม่สอด ไม่เงียบเหงา และสามารถที่จะดำรงธุรกิจอยู่ได้ ซึ่งจะทำให้การมีสิทธิประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจครบถ้วนเหมือนที่ผ่านมา ซึ่งเหมาะกับการลงทุนอุตสาหกรรมที่จะสามารถเกิดขึ้นจริงได้ และตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการท้องถิ่น อีกทั้งยังสอดคล้องกับการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดที่สามารถรองรับการขยายตัวของเมืองในระยะยาวได้ ในฐานะที่เป็นทั้งเมืองหน้าด่านการค้าชายแดนที่สำคัญระหว่างไทย และพม่า ปรับผังเมืองรวมรับศก.ขยายตัว

นายเอกอดุลย์ ป้อมเสมา รักษาการแทนโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดตาก กล่าวว่า การปรับผังเมืองรวมเมืองแม่สอด ประกาศบังคับตั้งแต่ปี 2555 ซึ่งมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 5 ปี ซึ่งในปัจจุบันประเมินผลจาก 3 ปีที่ผ่านมายังสามารถรองการขยายตัวของเศรษฐกิจและจำนวนประชากรได้ แต่การขยายตัวของเศรษฐกิจของอำเภอแม่สอดยังคงเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีการดำเนินการเตรียมการปรับผังเมืองใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยจะมีแผนการแก้ไขพื้นที่เกษตรกรรม (สีเขียว) ปรับเปลี่ยนเป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่น้อย (สีเหลือง) และปรับพื้นที่อุตสาหกรรม(สีม่วง)ต้องมีการประเมินถึงความเหมาะสมในทุกๆด้าน

ในด้านการปรับผังให้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรม ซึ่งยังอยู่ในระหว่างการประเมินผลโดยจะมีการประเมินจำนวนอาคารที่สร้างขึ้นตั้งแต่ ปี 2555-2558 ว่ามีความมากน้อยเพียงใด และมีอุตสาหกรรมมาก่อสร้างเพิ่มจำนวนมากเท่าไหร่ อีกทั้งพื้นที่อุตสาหกรรมนั้นจะส่งผล กระทบต่อผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงหรือไม่ แต่อย่างไรก็ตามขณะนี้อยู่ในระหว่างการประเมินในทุกพื้นที่ถึงความเหมาะสม ที่แท้จริงที่จะสามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่ดังกล่าวได้ตามความต้องการ

อีกทั้งต้องคำนึงถึงความเหมาะสมว่าการปรับเปลี่ยนพื้นที่ต่างๆ จะส่งผลกระทบต่อจำนวนประชากรที่จะเพิ่มมากขึ้นอีก 20 ปี ซึ่งจะมุ่งเน้นให้เป็นการปรับผังในเชิงการอนุรักษ์ให้ยั่งยืนมากกว่าการปรับพัฒนาที่รวดเร็ว โดยในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 สำนักพัฒนามาตรฐาน (สพม.) จะเข้ามาช่วยดำเนินการตรวจสอบประเมินความเหมาะสมของพื้นที่ต่างๆ เพื่อจะกำหนดทิศทางในการใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์ให้มากที่สุด อันจะเป็นการรองรับการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดและเตรียมพร้อมเป็นประตูเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“ขอปรับพื้นที่สีเขียวบางส่วน ให้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมเรียบร้อยแล้ว”

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

Advertisement
คอนโดราม, Niche MONO รามคำแหง
คอนโดราม, Niche MONO รามคำแหง
คอนโดราม, Niche MONO รามคำแหง