Seven Company แนวคิดพื้นที่
สำนักงานยุคใหม่
ให้เป็นมากกว่าออฟฟิศ อ่านเพิ่มเติม
Business Consulting แนวคิดของผู้บริหาร
ในการเปลี่ยนแปลงพื้นที่สำนักงาน
จาก Headcount-Based’ สู่ Activity-Based อ่านเพิ่มเติม

ข่าวและบทความเกี่ยวกับพื้นที่สำนักงาน

ทำความรู้จักเรา

พื้นที่สำนักงานช่วยสร้างแรงบันดาลใจในทุกธุรกิจ

เราเป็นผู้ให้บริการด้านกลยุทธ์การจัดพื้นที่สำนักงาน เปลี่ยนแปลงและเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจและตอบสนองความต้องการของบุคลากร

เป้าหมายของเรา

เราจะช่วยคุณได้อย่างไร ?
  • ลดค่าใช้จ่ายขององค์กร

  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

  • เพิ่มมูลค่าแบรนด์

  • ดึงดูดและรักษาบุคลากร

  • เพิ่มความพึงพอใจให้แก่บุคลากร

เป้าหมายของเรา

  • ลดค่าใช้จ่ายขององค์กร

  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

  • เพิ่มมูลค่าแบรนด์

  • ดึงดูดและรักษาบุคลากร

  • เพิ่มความพึงพอใจให้แก่บุคลากร

บริการของเรา

01

กลยุทธ์การจัดพื้นที่สำนักงาน

เปลี่ยนแปลงพื้นที่ทำงานเดิมจาก Headcount-Based Workplace เป็น Activity-Based Workplace หรือ Experience-Based Workplace เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและช่วยลดต้นทุนขององค์กร ด้วยการวิเคราะห์เชิงข้อมูลให้ตรงกับความต้องการของธุรกิจ

02

การบริหารความเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ที่ช่วยบริหารเตรียมความพร้อมพนักงานให้เข้ากับพื้นที่สำนักงานใหม่ โดยเน้น 4 ขั้นตอนหลัก คือ การรับรู้ การมีส่วนร่วม การปรับตัว และการยอมรับ

03

การบริหารจัดการโครงการพื้นที่สำนักงาน

ทำงานร่วมกับทุกฝ่ายและติดตามการดำเนินการทุกขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบภายใน การก่อสร้าง การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมต้นทุน จนไปถึงการส่งมอบพื้นที่ โดยจัดสรรพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นประสบการณ์ของผู้ใช้และคุณค่าของแบรนด์

04

การออกแบบพื้นที่สำนักงานในรูปแบบดิจิทัล

ปรับเปลี่ยนพื้นที่สำนักงานและเทคโนโลยีในพื้นที่ทำงานให้ทันสมัย และเหมาะสมกับประสบการณ์ของผู้ใช้ ทรัพยากรและผลประโยชน์ขององค์กร

Workplace is all about

Business + People

ลูกค้าของเรา

เราได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำมากมาย

0
+
จำนวนโครงการทั้งหมดที่ผ่านมา
0
+
จำนวนพื้นที่ที่ส่งมอบทั้งหมด (ตร.ม.)
0
+MB
เราช่วยองค์กรลดค่าใช้จ่ายไปได้มากกว่า (ต่อปี)
0
+
บริหารความเปลี่ยนแปลงให้แก่พนักงานไปแล้วกว่า
0
+
จำนวนโครงการทั้งหมดที่ผ่านมา
0
+
จำนวนพื้นที่ที่ส่งมอบทั้งหมด (ตร.ม.)
0
+MB
เราช่วยองค์กรลดค่าใช้จ่ายไปได้มากกว่า (ต่อปี)
0
+
การบริหารความเปลี่ยนแปลงให้แก่พนักงาน

Send message

ติดต่อเรา

ที่อยู่

65/192 ชั้น 23 อาคารชำนาญ เพ็ญชาติ บิสเนส เซ็นเตอร์
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

เวลาทำการ

จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 17.30 น.

เบอร์ติดต่อ

+66 2 643 8223